Vraag verkeersveiligheid fiets -en voetpaden

Veilige fiets- en voetpaden in Begijnendijk!!! Veilige oversteekplaatsen voor fietsen en voetgangers vooral voor schoolgaande jeugd. Oversteek Moorsemsestraat – Professor Scharpélaan. Mensen die zich met de fiets verplaatsen in plaats van met de wagen zouden moeten beloond en aangemoedigd worden

STANDPUNT VAN S.A.F.E.:

Goed onderhoud zou naar onze mening al veel oplossen: het is de basis van een nette en veilige gemeente. Daarnaast zou er moeten een netwerk van fietspaden zijn in plaats van hier en daar langs een beperkt aantal wegen. Wat betreft specifieke plaatsen voor oversteekplaatsen kunnen wij ons op dit moment nog niet uitspreken maar deze vraag en de adressen worden opgenomen op de agenda van het rondetafelgesprek.

Vraag verkeersveiligheid, werken, voetpaden

De nieuwe snelheidsbeperking 50 en 30, de gevaarlijke grote eiken op het grasplein naast de deur, overal tegelijk werken en omleidingen, Voetpaden in onze wijk zijn niet overal vrij, De opvangbak voor gevallen bladeren terug plaatsen. 

STANDPUNT VAN S.A.F.E.:

Ook wij zijn voorstander van een globaal verkeersplan, maar wij hebben ook onze bedenkingen bij de huidige uitvoeringen. Er is veel onduidelijkheid over het huidige plan, de borden zijn enerzijds overtollig aangebracht en anderzijds veel te klein en verwarrend. Voor de eiken, de voetpaden en opvangbakken zal er een kandidaat van S.A.F.E. langskomen zodat we ter plaatste kunnen zien wat er kan gebeuren. Met de zeer ongelukkige planning van de huidige wegenwerken verspreid over de volledige gemeente zijn wij absoluut niet akkoord. De éne omleiding die omgelegd wordt in de andere heeft als gevolg dat in iedere toegankelijke straat een overdosis aan sluipverkeer ontstaat iets wat we kost wat kost moeten vermijden.  Het is een ondoordachte verkiezingsstunt om deze werken op deze manier te organiseren en de inwoner is hier zowel praktisch gezien als financieel de dupe van

Vraag ivm “sluipverkeer” en snelheidsbeperking 50 km/uur

De massa sluipverkeer die door Busschotstraat passeert. Bovendien heeft de snelheidsbeperking tot 50 km per uur niets uitgehaald. 

STANDPUNT VAN S.A.F.E.:

Sluipverkeer is een nationaal probleem waarvoor geen pasklaar antwoord is. Toch zijn wij van mening dat de snelheidsbeperkingen een goed begin zijn. Extra controles zijn zeker nodig om de naleving ervan af te dwingen. Bijkomend probleem is de wateroverlast in de Busschotstraat. Voor beide probleem dringt zich een deskundig onderzoek op zodat er definitieve oplossing tot stand komt.

Vraag sluikstorten / staat fietspaden / sportinfrastructuur

Blikjes en plastic flessen in grachten, ontbreken of erbarmelijke staat van fietspaden in Begijnendijk, gebrek aan controle van de sportinfrastructuur in Betekom (vandalisme?)

STANDPUNT VAN S.A.F.E.:

Zoals u in ons programma kan opmerken zijn elk van de drie punten die u aanhaalt speerpunten in ons programma. En wij begrijpen dan ook zeer goed uw bezorgdheid. Zowel wat betreft de sportinfrastructuur als het sluikstorten is het een kwestie van goede afspraken en de opvolging van de uitvoering. Wanneer wij de kans krijgen van u als burger om te besturen, zullen wij er op toezien dat deze afspraken worden gemaakt en toegepast. 

Wat betreft de fietspaden betreuren wij het opkalfateren van de fietspaden van de Kleine Steenweg, dit terwijl het huidige bestuur heeft beloofd dat de nieuwe dorpskern van Begijnendijk klaar is om aan te pakken. Hoe ver deze planning daadwerkelijk is, kunnen wij op dit moment niet precies inschatten. Dus hier kunnen we alleen maar zeggen dat onze partij van mening is dat er meer moet geanticipeerd en onderhouden worden zodat er geen tijdelijke lapmiddelen nodig zijn. Dit is niet veilig voor de fietsers en verschrikkelijk duur. Fietspaden en hun bestemming zijn een punt wat wij zeker opnemen tijdens het overleg op dat moment zullen we zeker aan  u denken en u uitnodigen.

Vraag openbare ruimte / verkeersplan / personenbelasting

Het beleid in onze gemeente glijdt verder af naar een abominabel niveau.

Ik beperk me in deze mail tot 3 domeinen, weliswaar gelinkt aan elkaar:

  1. De openbare ruimte, in het bijzonder de dorpskern vernieuwing in Betekom: Het huidig bestuur is erin geslaagd om de dorpskern van deelgemeente Betekom voor jaren te verminken en een architectonisch en esthetisch monster te creëren bestaande uit een zwarte muur en heel veel stenen en beton. Spijtig genoeg is er absoluut geen plaats voor groen. Terwijl de Vlaams regering naar een betonstop werkt post 2040 en men zelfs overweegt om subsidies te geven voor particulieren en bedrijven die beton- en steenoppervlakten vervangen door beplanting slaagt ons bestuur erin om alle bomen en planten rond de kerk te verwijderen en het kerkplein, samen met het Vissenaekensplein om te toveren tot een ‘betonwoestijn’. 
  2. Het verkeersplan: dit is ontegensprekelijk verbonden met het gecreëerde monster hiervoor beschreven. De dagelijkse files die ontstaan op alle mogelijke tijdstippen van de dag zijn gekoppeld aan het omleiden van het doorgaand verkeer via de Pastorijstraat langs P.Pitetlaan naar het rond punt.
    Het sarcasme van het gemeentebestuur gaat zo ver dat men zelfs een verkeersbord plaatst in de P.Pitetlaan ter hoogte van de firma Michiels met opschrift ‘opgepast file mogelijk door afslagend verkeer’. De straat waar ik woon, Raystraat, is sinds deze ingreep veranderd in een autosnelweg. bovendien wordt deze ‘rustige woonstraat’ te pas en onpas gebruikt als omleidingsweg. Hoewel het een straat met toegang enkel voor plaatselijk verkeer is, werd er nog nooit een  controle van de lokale politie uitgevoerd van snelheid en toegang tot de straat als sluikweg (uw kandidaat Mevr Stevens kan dit bevestigen want ze woont hier ook). Deze gevaarlijke verkeerssituatie in onze straat is zeker mijn grootste ergernis richting het huidige incapabele bestuur. 
  3. De personenbelasting van onze gemeente: deze 8% is, samen met de stad Aarschot, de hoogste van al onze omliggende gemeenten en steden in Vlaams-Brabant. Gemiddeld is Begijnendijk 1% duurder. Gerekend over een gans mensenleven is dit een duur grapje zeker als je als burger vaststelt dat je niet meer krijgt voor je geld. Enkele voorbeelden: politiecontrole in onze zone BRT heeft als hoofdkrachtsinspanning de R van Rotselaar en haar deelgemeente Werchter, in het containerpark moet je voor de meest courante dingen betalen, voor het verplicht vernieuwen van je eID betaal je 19€ waarmee we in Vlaams-Brabant eveneens in het koppeloton zitten, en… in ruil voor mijn belastinggeld krijg ik een lelijke dorpskern met verkeer dat in onze straat vanaf 0600 Hr s’morgens continu te snel doorrijd)

Ik zal dus zeker NIET voor MGB stemmen op 14 oktober. Ook niet op SAMEN.be (deze partij is geheel ongeloofwaardig) en eveneens niet NVA.

Maar uw partij SAFE kan me ook niet overtuigen omdat 5 mensen op uw lijst in het (recente) verleden de kans hebben gehad zich te bewijzen en het mijns inzien ook niet waar hebben gemaakt:

  1. Mr Willems: hij is huidig schepen (o.a. voor ruimtelijke ordening) en heeft als lid van de meerderheid dus a priori boter op het hoofd in de door mij hiervoor aangehaalde ergernissen.
  2. Mr Discart: als gemeenteraadslid heeft hij zich niet laten opmerken in de dossiers die me na aan het hart liggen.
  3. Mevr Stevens: heeft in het verleden bij de incapabele bende MGB als eerste schepen het ook niet kunnen waarmaken.

4 & 5. Mr Van Vlasselaer & Mr Kerselaers zijn eminente ex-leden van de MGB bende en hebben in het verleden mandaten gehad waaruit ook niet veel goeds is overgebleven. 

Bovendien hou ik niet van overlopers en drie van de hiervoor geciteerde personen lopen over van partij MGB naar SAFE… not good.
Ik weet absoluut niet aan wie ik mijn stem zal geven daar actueel niemand me kan overtuigen.

STANDPUNT VAN S.A.F.E.:

Ik kan uw grieven zeer goed verstaan.

Ik wil uw punten zelfs nog even aanvullen. Zo waren er gesprekken over een nieuw (lees: onbetaalbaar) gemeentehuis, tegelijkertijd werden er gesprekken gevoerd over een fusie met Tremelo. Er werd een nieuwe bib gekocht, de huidige inventaris van boeken vindt er slechts gedeeltelijk onderdak. De sporthal wordt gerenoveerd en geïsoleerd voor een fenomenale prijs, de ventilatiesystemen kunnen er niet meer van af en worden gewoon niet geïnstalleerd. Met als gevolg een zeer ongezonde situatie om in te sporten. De atletiekpiste wordt niet onderhouden, er moeten wedstrijden op het laatste moment geschrapt worden op kosten van de club. Het onderhoud van de wegen is er even erg aan toe. En over de toekomst van de sociale diensten zoals OCMW en scholen onder het bestuur van de gemeente zijn zeer veel vraagtekens. Dit om te zeggen dat er heel veel oorzaken waren om tot de stichting te komen van onze partij S.A.F.E. Het is mede door deze en soortgelijke klachten dat Frans Kerselaers en Jos Van Vlasselaer nog 1 poging doen, via het stichten van deze lijst, om een structureel beleid in Begijnendijk en Betekom mogelijk te maken. Een beleid dat rekening houdt met de vragen en ook klachten van de inwoner.

Er zijn inderdaad een aantal kandidaten op onze lijst die reeds eerder in de politiek gestapt zijn via een andere lijst. Om nu te spreken van overlopers met het huidige politieke landschap is meer dan een brug te ver. Politiek is een groepsgebeuren en je weet als je in de politiek stapt dat er af en toe compromissen moeten worden gemaakt. Maar op het moment dat je water aan het drinken bent  in plaats van water bij de wijn moet je voor jezelf beslissingen nemen. Wij hebben allemaal onze politieke kleur maar in onze gemeente zijn er geen politieke kleuren, naast NVA, spreken we allemaal van dorpslijsten waar de kleuren vrolijk gemengd werden. Elke groep leeft en groeit en de mensen die op onze lijst staan voelen zich goed bij de visie en de toekomstplannen van onze groep. De niet-ervaren mensen zijn dankbaar dat er een aantal mensen de lijst steunen die toch wel weten hoe de praktische kant werkt. Want ongeacht onze motivatie, visie, en de wil om onze gemeente de mogelijkheid te geven om te kiezen via onze lijst voor structurele aanpak bestaat de ideale wereld niet. Ongeacht wie er uiteindelijk op 1 januari zal gaan besturen kunnen de beslissingen nooit voor alle inwoners 100 % goede beslissingen zijn. Maar wanneer wij met de lijst S.A.F.E. mogen besturen zal er in alle geval met deze bevragingen en met het overleg met de inwoner rekening worden gehouden.

 

Vraag ivm “De Molen”

Hoe staan jullie tegenover de site van De Molen? Wat met het vrijwaren van natuurgebied?

STANDPUNT VAN S.A.F.E.:

Wij hebben jullie punten goed ontvangen.

Wij hebben zeer zeker sympathie voor het behoud van groen en van erfgoed.

Als nieuwe partij waar actief luisteren maar ook eerlijk communiceren een zeer belangrijk onderwerp is, is het zeer moeilijk om hieromtrent nu reeds beloftes te doen die we dan achteraf gezien misschien niet, niet volledig of slechts deels waar kunnen maken. Maar wij hebben jullie vraag nu reeds in de groep gegooid en iedereen was ervan overtuigd dat er constructief moet gehandeld worden om de molen en het natuurgebied er rond te vrijwaren van verval. 
Wij voorzien naar de volgende legislatuur toe in ons programma een overleg met de bevolking over bepaalde onderwerpen,

tijdens dit overleg wordt er aan een aantal punten prioriteit gegeven. 

Met dit project komen jullie hoe dan ook in aanmerking voor dit overleg. 

Wanneer wij vanaf 1 januari toegang hebben tot het volledige dossier en alle cijfers zullen wij met jullie contact nemen.

Antwoorden op uw vragen

S.A.F.E. is van mening dat actief luisteren en handelen een belangrijke basis vormt voor een open communicatie met jullie : de verkozen kandidaten zullen tijdens de komende legislatuur hun uiterste best doen te antwoorden op de door jullie gestelde vragen via de antwoordkaart, de website of enig ander kanaal.

Jullie stem is enorm belangrijk en biedt S.A.F.E. de mogelijkheid om op een actieve manier antwoord te geven vanuit het beleid, hetzij vanuit de oppositie hetgeen we evenwel met evenveel ambitie zullen doen.