Vraag ivm Molenberg / sluikstort /verkeersveiligheid

Molenberg beter toegankelijk maken, blikjes in grachten en op fietspaden, overhangende bomen, zicht op kruispunten verbeteren, overhangende bomen op gemeente-eigendom, paaltjes en stenen op fietspaden die een gevaar vormen voor de fietser.Waarom geen fietspad aan de Pastorijstraat

STANDPUNT VAN S.A.F.E.:

Deze vragen vallen allemaal onder onze visie op het netwerk van wegen en waterlopen, het onderhoud hiervan samen met het aanpakken van het sluikstorten, zou hierin grote verbetering moeten brengen.

Het fietspad aan de Pastorijstraat zal waarschijnlijk een kwestie zijn van onteigeningen zijn en is dus niet evident om op te lossen. Daarnaast is door de tijdsduur van de werken het gebruik van die baan uit zijn context getrokken. Wanneer de nieuwe dorpskern klaar is, en de uitvoering zou zijn zoals voorzien (wat niet helemaal zo oogt op dit moment,…) dan waren er ruimschoots voorzieningen getroffen voor de fietsers.  Onze partij is van mening dat de hernieuwing van de dorpskern dringend moest aangepakt worden. 

Wat er op papier werd goedgekeurd was zeer zeker mooi. 

De rechtstreekse doorgang afsnijden had tot doel om zwaar vrachtverkeer en containertransport uit het dorp te weren (en op de Liersesteenweg te houden). Dus tot zover waren wij zeker mee in het verhaal en voorstander. 

De uitvoering van het plan kan echter op minder sympathie rekenen 

Wij stellen ons veel vragen bij:

  • het ontbreken van de fietspaden 
  • het laten kruisen van de fietsers en de oversteekplaats voor fietsers 
  • de esthetische keuzes van de wegbedekking 
  • het totale gebrek aan groen 
  • het toekomstige circulatieplan voor wagens, in principe gingen alle handelaars in alle richtingen bereikbaar blijven en dit door fietsers, voetgangers en wagens.
  • de last-minute wijziging aan de manier van parkeren op het Corneel Vissenaekensplein. 
  • het niet respecteren van de fases
  • het feit dat de totale duur van de werken verschrikkelijk zwaar doorweegt op de omwonende inwoners …

 Gezien onze status van nieuwe partij kunnen wij natuurlijk geen beloftes maken. 

Wij zijn wel van mening dat indien wij mee kunnen besturen deze gebreken grondig moeten aangepakt worden. Op het gebied van de rijrichting, parkeergelegenheid, fietspaden en groen zijn er zeker nog positieve aanpassingen mogelijk.

Vraag politiekantoor / kermis

Politiekantoor in Betekom, Oktober kermis Begijnendijk in Betekom, 

STANDPUNT VAN S.A.F.E.:

Het Politiekantoor in Betekom is een financiële beslissing. De vorige gebouwen voldeden niet meer aan de noden van vandaag en werden daarenboven gehuurd.  De nieuwe gebouwen zijn eigendom van de gemeente. De vraag over de kermis begrijpen we niet maar spreek daar gerust nog eens iemand over aan op een later tijdstip. Het feest comité heeft een zelfstandige werking waar wij binnen onze partij geen zicht op hebben.

Vraag mobiliteit, personeelsbeleid,…

Gebrek aan handhaving mobiliteit en snelheid, personeelsbeleid in het gemeentehuis, laksheid en inconsistentie van de huidige bestuursploeg

STANDPUNT VAN S.A.F.E.:

We kunnen deze vragen alleen maar beamen: deze opmerkingen liggen immers aan de basis van het oprichten van onze partij S.A.F.E.

Vraag geluidsoverlast

Geluidsoverlast van de sportvelden aan de Grote Baan in Betekom

STANDPUNT VAN S.A.F.E.:

Mensen moeten kunnen sporten, kinderen moeten kunnen spelen. Deze terreinen zijn reeds decennia in gebruik door sportclubs zonder noemenswaardige klachten. Wij gaan er van uit, dat deze geluiden binnen de perken blijven en slechts momentopnames zijn. We moeten allemaal samenleven in een dorp en respect hebben voor de éénieder en hun bezigheden.

Vraag ivm verkeersveiligheid

Verkeersplan van 1 septemer. Afschaffen zebrapad aan station

STANDPUNT VAN S.A.F.E.:

De invoering van het verkeersplan is slordig en onduidelijk, maar wel noodzakelijk. Het gebrek aan een oversteekplaats aan de halte gevolgd door een zeer gevaarlijk kruispunt is in andere gesprekken met de inwoners ook reeds aan bod gekomen. Het verkeersplan verder verduidelijken en beter uitvoeren is een prioriteit in ons programma.

Vraag ivm groen

Wanneer komt er eindelijk groen op de parking van de sporthal en ook de nieuwe centrumparking kan omgetoverd worden in een mooi frakje?

STANDPUNT VAN S.A.F.E.:

Het betonbeleid van MGB kan op geen steun van ons rekenen en heeft zich ook doorgetrokken naar de dorpskern van Betekom. Op dit moment hebben wij niet de bevoegdheid om alle budgetten  terzake te consulteren. S.A.F.E. is van mening dat voldoende aanwezigheid van groen zowel esthetisch als ecologisch bekeken noodzakelijk is.  

Vraag verkeersveiligheid en afval beleid

De drempel aan ons huis is gevaarlijk voor iedereen, voor ons niet bepaald want wij weten het. Vuilzakken? Waar blijft de bak en meer?  Gescheiden riool en regenwater? Ja-> open grachten? Nee scherm liever het fietspad af. Die grachten staan heel het jaar droog. Plaatselijk verkeer, zone 30, de auto bestaat ook nog hoor!

STANDPUNT VAN S.A.F.E.:

De gescheiden riolering is wettelijk opgelegd door Europa. De uitvoering hiervan gebeurt door Riobra en Aquafin en ligt niet uitsluitend in handen van het gemeentebestuur. Wat betreft de vuilbakken en het verkeersplan zijn wij zeer duidelijk in ons programma:  http://www.safebb.be

Vraag ivm Begijnendijks patrimonium

Uitverkoop door MGB van het Begijnendijks patrimonium (gebouwen en gronden) om ze in Betekom (Sportvelden en Tumkens) op te souperen

STANDPUNT VAN S.A.F.E.:

Verkopen van patrimonium is volgens S.A.F.E. een verdoken vorm van belasting want de gemeente word armer alhoewel dat niet onmiddellijk zichtbaar is in de begroting. Onze grootste bezorgdheid in deze is: met welke deskundigheid en toekomstvisie deze gelden worden opgebruikt. Zowel de Begijnendijkse als Betekomse dorpskern is/was aan renoveren toe. Ook de sportterreinen hebben nood aan voldoende onderhoud en recht van bestaan. Maar wij hebben zeer veel bedenkingen bij de uitvoering en de budgetten van zowel de Betekomse dorpskern als de sportvelden. Het budget wordt niet vertaald in een kwaliteitsvol, esthetisch en ecologisch verantwoord resultaat. S.A.F.E. vraagt zich hierdoor ook af of er wel voldoende rekening werd gehouden met de mening van deskundigen en toekomstige gebruikers.

Vraag verkeersveiligheid wegdek/strooien

Het zeer slechte wegdek, en het niet strooien met het winterweer in onze straat

STANDPUNT VAN S.A.F.E.:

In ons programma hebben we reeds opgenomen dat goed onderhoud een essentie en evidentie zou moeten zijn. Wanneer we mee kunnen besturen en dit onderhoudsplan kunnen uitwerken, wordt er voorkomen worden in plaats van genezen. Wat betreft strooien, moeten er bepaalde prioriteiten zeer strikt gerespecteerd worden. Sneeuw valt overal tegelijk maar dit is natuurlijk niet haalbaar voor strooien. Het strooiplan is bestaande en volgens onze mening vrij compleet. Wanneer wij kunnen besturen kan er wel eens nagekeken waar in het plan jullie straat is opgenomen, want het is daar inderdaad gevaarlijk.